HRSK

Glazba / Tamburaški orkestri i sastavi

Seminar Dražena i Petra Varge održan u Zagrebu
SEMINAR ZA VODITELJE I ČLANOVE TAMBURAŠKIH ORKESTARA I SASTAVA održan je pod vodstvom Dražena Varge i asistenta Petra Varge u organizaciji Hrvatskog sabora kulture, dana 25.-26.3.2017. u Zagrebu. Prvi dio Seminara (25.3.2017.) održan je u prostorijama Osnovne škole Šestine (Adresa: Podrebernica 13, 10 000 Zagreb) u suradnji s učenicima Osnovne škole Šestine, dok je drugi dio Seminara održan u prostorijama Hrvatskog sabora kulture (Adresa: Ulica Kralja Zvonimira 17) u suradnji s tamburaškom sekcijom KUD-a „Klas“ iz Podsuseda.

Seminar je bio namijenjen polaznicima koji do sad nisu imali priliku voditi tamburaški orkestar/sastav, kao i glazbenicima, učiteljima glazbe, glazbenim amaterima, zaljubljenicima u tamburu i drugima.

Na seminaru je sudjelovalo 20 polaznika iz Siska, Zagreba, Kutine, Bistre, Vukovara, Korenice, Križevaca, Adamovca, Varaždina, Zaboka, Pešćenice i Martinske Vesi. 

TIJEK SEMINARA
Prvi dan Seminara obuhvatio je teme posvećene metodici rada s učenicima početnicima, kao i njihovoj pripremi za rad u tamburaškom ansamblu. Nakon uvodnog predavanja voditelja, seminaristi su imali priliku raditi s učenicima Osnovne škole Šestine koje je animirala i za Seminar okupila prof. glazbene kulture gđa Renata Barac. Tom su prigodom svi polaznici, prema metodama predstavljenih od strane voditelja sudjelovali u procesu podučavanja djece osnovama držanja ruke i instrumenta prilikom sviranja, kao i izvođenja tona, samostalno i u orkestru.
Na Seminaru je sudjelovalo 20-ak učenika osnovne škole kojima je taj program poslužio kao jedinstvena prilika za upoznavanje tambura i motiv za daljnjim učenjem, o čemu svjedoči i njihova zainteresiranost za sviranjem u orkestru i nakon održanog seminara. U popodnevnim satima, voditelji su predstavili metodiku vođenja nastave tambura s početnicima na konkretnim primjerima i predstavili moguću literaturu koju su izvodili sami polaznici seminara. 
Drugi dan Seminara obuhvatio je rad polaznika s iskusnijim glazbenicima i to mladom tamburaškom sekcijom  KUD-a „Klas“ iz Podsuseda, nešto starijeg uzrasta. Voditelji su ponaosob predstavili metodiku vođenja probe, od pripreme voditelja (upoznavanjem s partiturom i dirigentskim problemima) do izrađivanja glazbenih elemenata partiture sa tamburaškim sastavom koji je brojao 10 glazbenika. 
Pri tome su polaznici seminara dobili upute o osnovama dirigentske tehnike (postavljanja i držanja ruku i tijela, pokazivanja uzmaha i odmaha, promjena mjere i tempa, dinamike, vođenje fraze, itd.) kao i o metodici postizanja željenog zvučnog rezultata (upoznavanjem i poštivanjem oznaka za agogiku, dinamiku, tempo, karakter, stil, te uočavanjem i svladavanjem svih tehničkih problema s kojima se glazbenici susreću u pojedinoj skladbi).
Od literature za seminar korištene su obrade folklornih napjeva iz zbirke BIRAJMO SI FRAJLICU I. koja je namijenjena dječjim tamburaškim sastavima i orkestrima, te BIRAJMO SI FRAJLICU II. I  III. (zbirke namijenjene starijim tamburaškim orkestrima). Tijekom dvodnevnog rasporeda, kroz ovaj jedinstveni program stručnog usavršavanja voditelja i članova tamburaških orkestara i sastava, sudionici su imali priliku rada sa tamburaškima i sastavima različitih stupnjeva obrazovanja, kao njihovi voditelji, ali i kolege u orkestru (svirajući vlastite instrumente), otvarajući različite perspektive rada s amaterskim ansamblima. Osim toga, polaznici su se upoznali s novom literaturom koju mogu iskoristiti i u vlastitom radu, kao i metodologijom njihovog predstavljanja i rada s orkestrom. Nakon održanog seminara polaznici seminara ispunili su anketu o održanom seminaru, te su im podijeljene potvrde o sudjelovanju. Seminar je za članove Hrvatskog sabora kulture bio besplatan.

O dobrim rezultatima Seminara, osim velikog broja zainteresiranih polaznika govori i njihovo oduševljenje i zahvalnost zbog održanog Seminara koje su naveli u anketama. Kao ilustraciju navodimo reakciju jedne od polaznica seminara: „Prvi put sam na seminaru i oduševljena sam. Smatram da je koncept seminara odličan. Načelo se puno tema i smjerova na kojima moram raditi i vježbati. Voditelji i organizacija besprijekorna“. Dodatnu vrijednost programu daju i reakcije učenika OŠ Šestine koji su nakon održanog Seminara profesorici Renati Barac pokazali želju za nastavkom rada u tamburaškom orkestru. Time se potvrdila i uspješnost metodike rada profesora Dražena i Petra Varge, ali i potreba za omogućavanjem veće satnice i šireg programskog okvira nastave glazbene kulture u osnovnim školama koja bi pridonijela razvijanju muzikalnosti i kreativnosti kod djece, zatim očuvanju tradicijske kulture Republike Hrvatske te razvoju kulturno-umjetničkog amaterizma i hrvatske kulture u cjelini.


RASPORED SEMINARA: 

Subota, 25.3.2017. – 1. dio (Osnovna škola Šestine)
10:00 – 11:00 h UVODNO PREDAVANJE 
- formiranje sastava/orkestra, osnove rada s učenicima početnicima
11:00 – 13:00 h METODIKA RADA S POČETNICIMA – 
u suradnji s učenicima Osnovne škole Šestine 
- rad s učenicima koji ostvaruju prvi kontakt s tamburom i njihovo formiranje u orkestar na konkretnom primjeru, vježbe i literatura za rad 
13:30 – 15:00 h Pauza
15:00 – 18:00 h INDIVIDUALNI RAD VODITELJA I SUDIONIKA 
- Pregled literature za nastavnike, priprema voditelja za rad s orkestrom, analiza partitura, uvod u dirigiranje

Nedjelja, 26.3.2017. – 2. dio (Hrvatski sabor kulture)
10:00 – 11:00 h INDIVIDUALNI RAD VODITELJA I SUDIONIKA
11:00 – 14:00 h METODIKA RADA S NAPREDNIM TAMBURAŠKIM SASTAVOM – 
u suradnji s Tamburaškom sekcijom KUD-a „Klas“ iz Podsuseda
- rad s glazbenicima višeg stupnja obrazovanja, dirigiranje polaznika uz vodstvo voditelja 
14:00 PODJELA POTVRDA O SUDJELOVANJU SUDIONICIMA 

PROGRAM SEMINARA:
1. METODIKA RADA 
Uvod u literaturu za nastavnike 
Uvod u sustave tambura 
Kako formirati orkestar 
2. UVOD U DIRIGIRANJE I INDIVIDUALNA PRIPREMA VODITELJA 

3. LITERATURA

BIOGRAFIJA VODITELJA SEMINARA:

Dražen Varga završio je osnovnu školu, nižu glazbenu školu (harmonika) i gimnaziju u rodnom gradu Vrbovcu. Srednju glazbenu polazio je u Bjelovaru (klarinet). Na Pedagoškoj akademiji u Zagrebu diplomira 1976. godine. Kao nastavnik glazbene kulture predaje glazbeni u osnovnim školama, a posljednjih 20 godina radi kao nastavnik tambura. Za mnogobrojne folklorne ansamble napisao je nekoliko desetaka glazbenih obrada. Veliki dio tih aranžmana sakupio je u zbirci Birajmo si frajlicu (I.II.III.) namijenjenoj tamburaškim sastavima i orkestrima, vokalnim solistima i folklornim zborovima. U vlastitom izdanju izdao je Početnicu za tamburaše, kvartnog a-e sustava. Autor je i udžbenika za poduku tambura u osnovnoj glazbenoj školi.  Stalni je glazbeni suradnik Hrvatskog sabora kulture. U njegovoj organizaciji održava seminare i predavanja za mlade tamburaške voditelje. Bio je predavač i voditelj seminara za potrebe Javnog sklada Republike Slovenije i član Državne komisije za ocjenjivanje slovenskih tamburaških orkestara. Njegovi su učenici u svoje škole donijeli nekoliko desetaka prvih i drugih nagrada, od regionalnih do državnih. S tamburaškim ansamblima, na Državnim natjecanjima komornih sastava, osvaja dvije druge i devet prvih nagrada. Na temelju dosadašnjih rezultata, primio je 2007. Godišnju nagradu HDGPP-a. Zaposlen je kao učitelj tambura u OGŠ pri OŠ K.Š.Gjalskog u Zaboku.  

Petar Varga sveučilišni prvostupnik tambure. Diplomirao na Konzervatoriju Franza Schuberta u Beču (u suradnji sa Akademija za muzička tancova i lik. umetnost, Plovdiv, R Bugarska). Osnovnu glazbenu školu, glavni predmet tambure, polazio u Samoboru u GŠ Ferde Livadića. Srednju glazbenu školu završava u Zagrebu u GŠ Zlatka Balokovića. Tamburom se bavio kao profesionalni svirač u nekoliko tamburaških sastava, a danas je učitelj tambura u OGŠ pri OŠ K.Š. Gjalskog u Zaboku. Voditelj je nekoliko folklornih tamburaških sastava; u Šenkovcu, Zaboku i Zagrebu. Sa svojim je učenicima postigao niz zapaženih rezultata na natjecanjima tamburaša solista, ansambala i orkestara.

VRH