32. Susret hrvatskih puhačkih orkestara, središnja je manifestacija puhačkog amaterizma u Republici Hrvatskoj koja će biti održana 9. i 10. lipnja u Novom Vinodolskom.

TERMINE ŽUPANIJSKIH SELEKCIJA PREGLEDAJTE OVDJE

Ovdje navodimo tekst Pravila Susreta:

Članak 1.
Cilj 32. Susreta hrvatskih puhačkih orkestara (u daljnjem tekstu: Susret) je međusobno upoznavanje, zbližavanje, socijalna kohezija, prikaz dostignuća i najvrjednijih ostvarenja amaterskih puhačkih orkestara u Republici Hrvatskoj, razvijanje kritičkog odnosa prema glazbenim vrijednostima, stimuliranje glazbenog stvaralaštva i amaterskog rada uopće, te razvoj publike.

PRAVO SUDJELOVANJA
Članak 2.
1. Pravo sudjelovanja na Susretu stječu, po preporuci selektora, najuspješniji amaterski puhački orkestri s održanih županijskih ili regionalnih smotri (u daljnjem tekstu: smotre) te iznimno samostalnih preslušavanja.
2. Svi orkestri koji se žele kvalificirati na Susret, obvezni su u tekućoj godini sudjelovati na smotri (iznimno na samostalnim preslušavanjima) gdje moraju izvesti cjelokupan program zasnovan na Pravilima (Vidi Članak 7.).
3. Orkestri unutar B i D kategorije koncertnog programa na Susretu nastupaju svake parne godine, dok orkestri unutar A i C kategorije koncertnog programa nastupaju svake neparne godine.
4. Sa svake smotre i/ili samostalnog preslušavanja za Susret može se kvalificirati po jedan orkestar iz svake kategorije po preporuci selektora. U županijama gdje se ne organiziraju smotre, preporučljivo je da se orkestar pridruži smotri orkestara neke druge susjedne županije ili regije kako bi ostvario pravo na selekciju, odnosno mogućnost predstavljanja županije iz koje dolazi. Ukoliko ni to nije moguće, orkestar se može po preporuci selektora, kvalificirati na Susret i putem samostalnog preslušavanja na kojemu mora izvesti program zasnovan na Pravilima Susreta, ukoliko kvaliteta njegovog izvedenog programa odgovara kriterijima kvalitete Susreta.
5. Iznimno, nakon svih preslušanih smotri selektor za Susret tekuće godine može predložiti dodatne predstavnike i svake kategorije s održane smotre (u skladu s Člankom 2, st. 3), uz uvjet da njihov izvedeni program odgovara Pravilima i zadovoljava umjetničke elemente i mjerila Susreta, obogaćuje program Susreta te za to postoje financijski uvjeti.
6. Pod pojmom amaterski puhački orkestri svrstavaju se orkestri u čijim sastavima u velikoj većini djeluju amateri, koji nisu kao glazbenici zaposleni u profesionalnim orkestrima kao što su vojni i mornarički, operni, komorni i simfonijski te nisu profesori sa završenom Muzičkom akademijom na puhačkom instrumentu, udaraljkama ili slično. Amaterske puhačke orkestre mogu voditi dirigenti profesionalnih puhačkih orkestara.
7. Profesionalni puhački orkestri (orkestri u kojem njegovi članovi ostvaruju osnovna prava iz radnog odnosa) nemaju pravo
sudjelovanja.
8. Puhački orkestri nečlanovi Hrvatskoga sabora kulture dužni su prije sudjelovanja na smotrama te samostalnim preslušavanjima učlaniti se u Hrvatski sabor kulture.
9. Zavisno od raspoloživih sredstava, konačan broj orkestara sudionika Susreta, raspored nastupa i program Susreta, odredit
će Hrvatski sabor kulture na temelju pisanih izvješća i prijedloga selektora sa smotri te samostalnih preslušavanja, a u suradnji sa Stručnim savjetom Hrvatskog sabora kulture.

SELEKTOR NA SMOTRAMA I SAMOSTALNIM PRESLUŠAVANJIMA
Članak 3.
1. Selektora za određenu smotru te samostalno preslušavanje delegira Hrvatski sabor kulture.
2. Selektor ne smije biti član orkestra koji sudjeluje na Susretu.
3. Selektor izabire predstavnika ili predstavnike županije ili regije za Susret (Vidi Članak 2.). O nastupima sudionika smotre podnosi pisano izvješće Hrvatskom saboru kulture koji prosljeđuje izvješće organizatoru smotre čija je dužnost isto proslijediti svim sudionicima smotre.
4. Troškove puta i autorskog honorara selektora na smotri ili samostalnom preslušavanju snosi organizator smotre ili samostalnog preslušavanja.
5. Odluka selektora je konačna.

STRUČNO POVJERENSTVO NA SUSRETU
Članak 4.
1. Stručno povjerenstvo sastoji se od tri ili više članova koje određuje Hrvatski sabor kulture između istaknutih glazbenih stručnjaka, umjetnika i pedagoga.
2. Član Stručnog povjerenstva ne može biti niti jedan član orkestra koji sudjeluje na Susretu.
3. Zadaci članova Stručnog povjerenstva su da:
- sudjeluju u razgovorima sa voditeljima Orkestara nakon njihova nastupa,
- sastave pisano izvješće u kojem vrednuju Susret u cjelini te nastupe svakog orkestra pojedinačno,
- sudjeluju u odabiru najuspješnijih,
- daju preporuku najuspješnijem orkestru za eventualne međunarodne prezentacije.
4. Odluke Stručnog povjerenstva su konačne.

STRUČNI SAVJET ZA PUHAČKU GLAZBU
Članak 5.
Stručni savjet za puhačku glazbu sastoji se od tri člana koje potvrđuje Upravni odbor Hrvatskoga sabora kulture. Izbor članova vrši se između eminentnih glazbenih stručnjaka.
Zadaća stručnog savjeta je da:
- utvrđuje program Susreta,
- stručno i savjetodavno pomaže u organiziranju Susreta,
- predlaže Upravnom odboru Hrvatskog sabora kulture rješenja svih proizašlih spornih i drugih pitanja vezanih uz Susret.

ELEMENTI VREDNOVANJA
Članak 6.
Selektor i Stručno povjerenstvo prilikom vrednovanja vode se sljedećim elementima izvedbe: izbor (koncepcija) programa, intonacija, dinamika, interpretacija, ritam, tehnička izvedba, kvaliteta zvuka i opći dojam.

PROGRAM I KATEGORIZACIJA ORKESTARA
Članak 7.
1. Svaki puhački orkestar na Susretu nastupa unutar jedne od četiri kategorije koncertnog programa (A, B, C ili D). Orkestre u navedene kategorije svrstava Hrvatski sabor kulture, prema preporuci Stručnog savjeta, s napomenom da će orkestri koji su do sada nastupali u C kategoriji biti prekategorizirani u dvije kategorije (C i D kategoriju). Za prijavu na Susret 2018. godine, orkestri koji su do sada bili kategorizirani u C kategoriji, a koji žele nastupiti u D kategoriji koncertnog programa, mogu samostalno dostaviti molbu za prekategorizacijom i prijavnicu za nastup na 32. Susretu hrvatskih puhačkih orkestara Hrvatskom saboru kulture najkasnije do 18.3.2018. ili to za njih može učiniti nadležna Zajednica udruga, nakon čega će Hrvatski sabor kulture, prema preporuci Stručnog savjeta, objaviti ažurirani popis orkestara prema kategorijama koncertnih programa (A, B, C, D) na službenim web stranicama biti Hrvatskog sabora kulture (www.hrsk.hr). Orkestri koji nisu obuhvaćeni popisom po kategorijama, moraju HSK-u poslati molbu i snimku posljednjeg značajnijeg javnog cjelovečernjeg koncerta održanog u svom Gradu ili Općini na DVD-u s ciljem razvrstavanja u određenu kategoriju koncertnog programa najkasnije do kraja siječnja tekuće godine, o čemu će odlučiti Stručni savjet.
2. Orkestri svrstani u C kategoriju koncertnog programa mogu se prijaviti u B kategoriju, dok se orkestri B kategorije mogu prijaviti u A kategoriju. Iznimno, orkestri koji zbog objektivnih okolnosti (nemogućnost nastupa u već određenoj kategoriji) moraju preći u nižu kategoriju, moraju HSK-u poslati molbu i snimku posljednjeg značajnijeg javnog cjelovečernjeg koncerta održanog u svom Gradu ili Općini na DVD-u najkasnije do kraja siječnja tekuće godine, o čemu će odlučiti Stručni savjet.
3. Orkestri koji na Susretu u svojoj kategoriji osvoje Zlatnu plaketu s pohvalom automatski ulaze u višu kategoriju za naredne Susrete (Vidi Članak 9).
4. Programi pojedinih orkestara moraju biti usklađeni s propozicijama svake pojedine kategorije (A, B, C ili D) unutar koje nastupaju.
5. Stručni Savjet utvrđuje obvezne skladbe i skladbe za izbor u pojedinim kategorijama, čiji se popis objavljuje na službenim web stranicama Hrvatskog sabora kulture (www.hrsk.hr).
6. Orkestrima sudionicima Susreta nije dozvoljeno izvođenje skladbi koje su izvodili tijekom svoja posljednja tri nastupa na Susretima ili Natjecanjima u organizaciji Hrvatskog sabora kulture.
7. Prijavljeni program za Susret, mora biti istovjetan programu koji je izveden na smotrama, tj. samostalnim preslušavanjima.
8. Hrvatski sabor kulture zadržava pravo izmjene i dopune programa Susreta, ovisno o mogućnostima i potrebama organizacije, a u suradnji sa Stručnim savjetom.
9. Pravila odabira programa po kategorijama:
A KATEGORIJA
Cjelokupni program treba biti sastavljen od obvezne skladbe i jedne skladbe hrvatskog autora iz popisa skladbi koje je propisao Stručni savjet, te skladbe/i stranih autora koncertnog karaktera po slobodnom izboru (stupanj težine 4-6), ukupnog preporučenog trajanja od 25-35 minuta (ukupno trajanje glazbe bez stanki). Skladbe moraju biti izvedene u cijelosti.
B KATEGORIJA
Cjelokupni program treba biti sastavljen od obvezne skladbe i jedne skladbe hrvatskog autora iz popisa skladbi koje je propisao Stručni savjet, te skladbe/i autora koncertnog karaktera po slobodnom izboru (stupanj težine 3-4), ukupnog preporučenog trajanja od 20-30 minuta (ukupno trajanje glazbe bez stanki). Skladbe moraju biti izvedene u cijelosti. 
C KATEGORIJA
Cjelokupni program treba biti sastavljen od obvezne skladbe koje je propisao Stručni savjet i skladbe/i po slobodnom izboru koncertnog karaktera (stupanj težine 2-3), ukupnog preporučenog trajanja od 10-15 minuta (ukupno trajanje glazbe bez stanki). Skladbe moraju biti izvedene u cijelosti.
D KATEGORIJA
Cjelokupni program treba biti sastavljen od skladbi po slobodnom izboru, ukupnog preporučenog trajanja od 7-10 minuta (ukupno trajanje glazbe bez stanki). Orkestri u ovoj kategoriji prijavljeni program izvode na pozornici na otvorenom Trgu (u slučaju nepogodnih vremenskih uvjeta, program će biti izveden u koncertnoj dvorani).

Članak 8.
1. Ukupan broj profesionalnih glazbenika (tj. zaposlenika profesionalnih orkestara kao što su vojni i mornarički, operni, komorni i simfonijski ili profesora sa završenom Muzičkom akademijom na puhačkom instrumentu, udaraljkama ili slično).
ne smije prelaziti 15% od ukupnog broja nastupajućih članova orkestra (u spomenuti postotak ne uključuje se dirigent). Organizatori smotri preuzimaju dužnosti provođenja i poštivanja Članka 8. kao i svih drugih odredbi Pravila Susreta. Svi zahtjevi za diskvalifikacijama orkestara sudionika smotre upućeni Hrvatskom saboru kulture nakon održane smotre u s vezi nepoštivanja ovdje spomenutih obveza neće se razmatrati.
2. Ukupan broj članova orkestra na Susretu smije biti maksimalno 10 % veći od ukupnog broja članova orkestra koji su nastupili na smotri i/ili samostalnim preslušavanjima. 
3. Popis članova (ispunjen na službenom obrascu, dostupnom na službenim web stranicama HSK-a (www.hrsk.hr), a koji obuhvaća imena i prezimena, glazbenu spremu te naziv tvrtke zaposlenja) Orkestri su dužni dostaviti Hrvatskom saboru kulture prilikom slanja prijavnice za Susret. Popisi članova svih orkestara sudionika Susreta bit će objavljeni na službenim web stranicama Hrvatskog sabora kulture (www.hrsk.hr).
3. Dopušteno je korištenje električnih instrumenata ritam sekcije kao što je ritam i bas gitara, sintetizator te orgulje ako su propisani partiturom skladbe. Upotreba sintetizatora je dopuštena ukoliko se na njemu koristi zvuk klavira, orgulja ili melodijskih udaraljki.

NAGRADE
Članak 9.
1. Nastupe orkestara sudionika Susreta bodovima vrednuje Stručno povjerenstvo.
2. Orkestrima sudionicima, bit će dodijeljene nagrade ovisno o osvojenom srednjem broju bodova svih članova Stručnog povjerenstva (1-100).
3. Stručno povjerenstvo može dodijeliti sljedeće nagrade:
- Pohvalu, za sve orkestre koji osvoje manje od 75 bodova
- Brončanu plaketu, za sve orkestre koji osvoje od 75 do 79,99 bodova
- Srebrnu plaketu za sve orkestre koji osvoje od 80 do 84,99 bodova
- Zlatnu plaketu za sve orkestre koji osvoje od 85 do 89,99 bodova
- Zlatnu plaketu s pohvalom za sve orkestre koji osvoje od 90 do 100 bodova
- Nagradu Hrvatskog društva skladatelja, za orkestar koji najbolje izvede skladbu hrvatskog skladatelja
4. Ovisno o broju dobivenih sponzorskih instrumenata i nagrada, najuspješniji orkestar ili orkestri Susreta, po odluci stručnog povjerenstva, dobit će po jedan instrument ili sponzorski poklon paket.

Članak 10.
Županijske i regionalne smotre kao i samostalna preslušavanja trebaju biti održani zaključno s drugom nedjeljom u svibnju tekuće godine. Organizatori smotri moraju biti u kontaktu s Hrvatskim saborom kulture poradi utvrđivanja datuma smotre kako bi ih uskladili s mogućnostima dolaska selektora. O datumu održavanja smotri te samostalnih preslušavanja organizatori su dužni izvijestiti Hrvatski sabor kulture najkasnije mjesec dana prije održavanja i to putem obrasca „Obavijest o održavanju smotre“ (obrazac je dostupan na službenim web stranicama HSK-a www.hrsk.hr).
Organizatori smotri dužni su: poslati prijavnice orkestara za smotru Hrvatskom saboru kulture najkasnije 2 tjedna prije smotre, pripremiti redoslijed nastupa orkestara i uredne partiture za selektora, provoditi te poštivati sve odredbe Pravila.

PRIJAVE ZA ŽUPANIJSKE I REGIONALNE SMOTRE TE SUSRET
Članak 11.
1. Prijave orkestara koji će sudjelovati na smotrama moraju biti dostavljene organizatorima smotri čija je dužnost proslijediti ih Hrvatskom saboru kulture (najkasnije 2 tjedna prije smotre). Iznimno, puhački orkestri Grada Zagreba prijavljuju se za selekciju najkasnije do kraja veljače tekuće godine Hrvatskom saboru kulture slanjem prijavnice običnom, elektroničkom poštom na mail glazba@hrsk.hr ili faxom na: 01/4621738, i/ili Zagrebačkom glazbenom podiju (Marina Jurković, e-mail: jurkovicmarina@gmail.com) poradi organizacije selekcije u zadanom roku zaključno s drugom nedjeljom u svibnju tekuće godine.
2. Orkestri koji se kvalificiraju na Susret (najkasnije tjedan dana nakon održanih smotri ili samostalnih preslušavanja) Hrvatskom saboru kulture dužni su putem elektronske pošte (na mail glazba@hrsk.hr) poslati sljedeće priloge:
- popunjenu prijavnicu (koja je dostupna na službenim web stranicama HSK-a),
- kratku biografiju orkestra (1/4 stranice A4),
- kvalitetnu fotografiju orkestra (visoke rezolucije),
- popis članova Orkestra (ispunjen na službenom obrascu, dostupnom na službenim web stranicama HSK-a (www.hrsk.hr))
Osim toga, Orkestri su dužni Hrvatskom saboru kulture poslati putem pošte:
- četiri kompleta partitura svih prijavljenih skladbi (najkasnije tjedan dana prije Susreta).
Napomena: Prijava za Susret valjana je uz dostavu preslike uplatnice o plaćenoj članarini za tekuću godinu (za orkestre izvan županijskih zajednica KUD-ova). Za puhačke orkestre – članice županijskih zajednica KUD-ova, potvrde o uplaćenoj članarini dostavlja njihova županijska zajednica.

OPĆE ODREDBE
Članak 12.
1. Susret hrvatskih puhačkih orkestara održava se u lipnju tekuće godine.
2. Sve detaljne upute o rasporedu programa Susreta kao i ostale potrebne informacije o organizaciji boravka, pokusa, itd. sudionicima će biti pravovremeno dostavljene.
3. Putne troškove dolaska i odlaska snose orkestri. Troškove smještaja i prehrane na Susretu u većem dijelu osigurava organizator, a prema potrebi uz djelomičnu potporu orkestara ovisno o dobivenim sredstvima.
4. Organizator Susreta pridržava sva prava za snimanje i prijenos Susreta, objave snimaka, te izrade nosača zvuka svih nastupa bez naknade sudionicima, te organiziranja posebnih koncerata na terenu.
5. Skladbe za zajedničko muziciranje bit će utvrđene nakon obavljenih selekcija po županijama za Susret.
6. Orkestri su dužni na Susretu posjedovati originalne partiture i dionice djela koja izvode.
7. U slučaju nepridržavanja gornjih pravila, rokova i ostalih potraživanja, orkestrima neće biti omogućeno sudjelovanje na Susretu.
8. Hrvatski sabor kulture zadržava pravo nadopune i izmjene Pravila, te mjesta i vremena Susreta, ovisno o mogućnostima i okolnostima organizacije, a u suradnji sa Stručnim savjetom
9. Hrvatski sabor kulture zadržava pravo oblikovanja konačnog programa Susreta.